Ha plogut molt des que vam començar a parlar dels canvis en les proves de la JQCV, veritat? Arran de l’última entrada sobre les novetats de les tres entitats acreditadores, he rebut més d’una pregunta sobre els canvis en la prova de C1 de la Junta Qualificadora, l’equivalent al que abans era el Mitjà. Mira que jo intente parlar de coses boniques, però… com sou! Només voleu exàmens! 😛

Canvis en la logística de la prova

El canvi més evident pel que fa a la distribució de la prova és que ja no tenim una primera fase tipus test i una segona fase d’expressió oral i escrita, sinó que ara tenim:

  1. Una primera fase escrita, en què es valoraran la comprensió lectora, les estructures lingüístiques (coneixements gramaticals i lèxics) i l’expressió escrita.
  2. Una segona fase oral, en què es valoraran l’expressió i la interacció orals.

En la primera fase hi haurà una pausa abans de l’expressió escrita. La segona fase es farà un dia diferent, com fins ara.

Preguntes tipus test: encara n’hi haurà

Alguns de vosaltres m’heu preguntat si desapareixen les preguntes tipus test de la prova: no és així. S’hi mantenen 2 exercicis d’estructures lingüístiques amb resposta d’opció múltiple. Cadascun tindrà 15 preguntes. Ara bé, només val un 20 % del total, un 10 % menys que en el model antic.

Àrea de comprensió: canvi en el tipus d’exercici

Tot i que en el model provisional de prova apareixia un exercici de comprensió oral també al nivell C1, la informació definitiva sobre la prova indica clarament que no n’hi haurà. Sí que hi haurà, però, comprensió escrita o lectora. Tindrà el mateix pes en la puntuació global de la prova (10 %) que abans. Què canvia? El tipus d’exercici: passem d’un text amb preguntes d’opció múltiple a una activitat de relacionar.

Àrea d’expressió escrita: adéu, dictat! Hola, mediació!

El canvi més important: desapareix el dictat! A canvi, ara tindrem dues redaccions:

  • Redacció de creació de 200/220 paraules
  • Redacció de mediació de 170/190 paraules

Segurament vos esteu preguntant què és la mediació, o almenys què és per a la JQCV. Doncs, vinga, fem-hi una ullada. El Diccionario de Términos Claves de ELE de l’Instituto Cervantes diu:

En didàctica de la llengua estrangera, s’entén per activitats de mediació aquelles en què l’usuari no expressa les seues pròpies idees, opinions, sentiments, etc., sinó que actua com a intermediari o mediador entre altres persones que no poden comunicar-se de forma directa, bé en la llengua oral o escrita.

Com a activitats típiques de mediació, cita la traducció o la interpretació. Ara bé: això significa que la mediació sempre va d’una llengua a una altra? La resposta és NO: pot ser perfectament intralingüística. Penseu que l’Instituto Cervantes es dedica a avaluar els coneixements de castellà de persones no natives, mentre que les entitats acreditadores de valencià examinen tant persones natives com persones que el tenen com a segona llengua.

Un exemple de mediació intralingüística: imagineu que acompanyeu un xiquet o una xiqueta de 6 anys a un museu. Al costat de cada quadre hi ha una explicació, però el xiquet que vos acompanya, li direm Ramonet, no entén el text perquè està formulat en termes que li resulten molt difícils. Com que sou molt bones persones, li traslladeu el sentit de l’explicació a paraules que ell puga entendre. Eixa adaptació que heu fet ja és una mediació: l’emissor (el museu) i el receptor (Ramonet) no es podien entendre, així que heu adaptat el missatge (el cartell) i heu canviat el canal (d’escrit a oral) per a fer possible la comunicació.

Un altre exemple el tindríeu en les proves de la CIEACOVA, que ja fa temps que implantaren la mediació al nivell C2 (al C1 no n’hi ha). La mediació de CIEACOVA també és intralingüística, i demana un canvi de canal, de l’escrit a l’oral: a partir d’unes notes, heu de construir un monòleg.

Àrea d’expressió oral: pocs canvis

Seguim amb una única activitat d’expressió oral. Ja no s’ha de llegir en veu alta, sinó que s’ha de construir un monòleg i respondre a les preguntes de l’examinador/a. Contràriament del que semblaven indicar les primeres informacions sobre canvis en la JQCV, no hi haurà interacció per parelles entre examinands.

Parlem de números

Abans, amb el model antic, calia pràcticament un màster en matemàtiques per a calcular si s’havia aprovat la prova, que si un 30 % en dues àrees qualssevol, un 40 % en l’altra, un 60 % … Això, ara, és més senzill: un 50% per a cada àrea i un 60% per al conjunt global de la prova. Heu de tindre en compte, però, que no totes les àrees valen el mateix:

  • Comprensió escrita: 10 %
  • Estructures lingüístiques: 20 %
  • Expressió escrita: 35 %
  • Expressió oral: 35 %

El canvi, doncs, és que ha abaixat un 10 % la puntuació de les estructures lingüístiques, i eixe pes s’ha repartit per igual entre l’expressió escrita i l’oral. Això fa que l’examen siga més difícil? No: això fa que l’examen siga més comunicatiu. Els continguts són els mateixos: el que canvia és que ara és més important demostrar que teniu competència lingüística, més enllà de les excepcions particulars i normes concretes de les estructures lingüístiques.

I per a preparar esta prova?

Ah, amics! La gran pregunta. Algunes editorials ja han publicat manuals de valencià adaptats a les noves proves. Tanmateix, com que ho feren l’any passat, es corresponien al model provisional que publicà la JQCV (el que tenia comprensió oral en el C1, resum, mediació interlingüística, preguntes d’emplenar buits, etc.) i no al definitiu, clar. Tenint sempre això present, i sense oblidar que la informació definitiva sobre la prova és la que apareix al web de la JQCV, no és mala idea que feu una ullada als manuals publicats i trieu el que més s’adapte al vostre estil d’aprenentatge. Si no sabeu per on començar, sempre és més fàcil guiar-vos amb un llibre de text!

Personalment, no els he examinat, així que em limitaré a fer una llista dels que sé que s’han editat (ei, amables persones de les editorials, si me’n voleu fer arribar una còpia perquè en faça una ressenya, o contractar-me, que sóc molt treballadora i formal, escriviu-me al formulari de contacte!):

En voleu més? Deixeu un comentari!

A voltes em pregunteu si tinc exercicis per a preparar este tipus de proves i la veritat és que és complicat fer-ne perquè no sé quins vos fan més falta: propostes de redacció? Textos per a relacionar? Exemples de mediació? Si teniu una inquietud concreta, deixeu un comentari o escriviu-me i faré tots els possibles per a publicar material en eixa línia. Estem en contacte!